Slavnost

Následující informace jsou výtahem z e-mailů, které obdrželi vůdci delegací. Nicméně se týkají takřka každého.

Shrnutí, proč se vydáváte na slavnost

Protože každá skupina má na věc jiný pohled, stručně jde o tytoi důvody:
1) Především se jedná o vzácnou příležitost dosadit na trůn nového císaře nebo potvrdit císařovnu na trůnu. Ve hře je také otázka úřadů mimo Říšskou radu.
2) Je třeba mít na paměti, že tato příležitost je ideální pro zisk důležitých spojenců a důležitých kontraktů jak v rámci Říše, tak pro celosvětové dění.
3) Po letech znovu podstatnou se pak jeví též hrozba nájezdu Chaosu.

Jak se tam chovat a jaké chování od ostatních vyžadovat

Na slavnostech jako je tato - a na této obzvlášť - je samozřejmě nezbytné zachovávat určité dekorum, nepsané zákony "vyšší společnosti", jež vás do jisté míry mohou omezit v možnostech jednání či nejednání. Často i nejmenší opomenutí kterékoliv z drobných formálních zdvořilostí může vyvolat skandál, který by vzhledem k dosahu této slavnosti mohl mít mezinárodní dopad. Je proto třeba si znovu připomenout základní zásady, kdy platí následující:

a) společenské události mají pevný systém významu jednotlivých osob. Pro následující slavnost je stanoven takto od nejvýznamnějšího po nejméně významného:
Nejvyšší šlechta (císař, jiný vládce země, nejvyšší představitel oficiální domácí církve)
Vyšší šlechta (kurfiřti, vedoucí zahraničních delegací, vysocí představitelé zahraničních církví, vysocí představitelé domácích oficiálních církví)
Nižší šlechta (významný doprovod delegací, významní úředníci)
Svobodní lidé (pážata, panoši, stráž a všichni ostatní lidé na slavnosti)
Lidé na okraji společnosti (takoví by se ale na slavnosti objevit neměli)

b) vyšší vrstva se s nižší může bavit bez omezení, nicméně není vhodné se bavit s kýmkoliv níže než o dvě vrstvy
c) nižší vrstva se může bavit i s o dva vyšší vrstvou, je ale důležité zachovat náležitou úctu
d) je nezbytné vyjadřovat povinnou stavovskou úctu minimálně tím, že použijete řádné oslovení, a to například: Veličenstvo, Výsosti, Excelence pro nejvyšší šlechtu; Jasnosti, Lorde, Eminence pro vyšší šlechtu; Sire, Pane pro nižší šlechtu
e) je zdvořilé nazývat kohokoliv nižšího původu než nižší šlechta Pane/Paní, pokud je řádným hostem nebo pokud je součástí doprovodu významnější osoby, je však tolerovatelné (i když nezdvořilé) komunikovat s osobou o dva a více vrstev nižší přes prostředníka či podobnou osobu jednoduše ignorovat
g) je nepřípustné, aby kdokoliv narušil šlechtické obydlí bez pozvání či přinejmenším řádného ohlášení a vpuštění služebnictvem, pokud nemá pověření oficiálních autorit. Takové jednání lze posoudit jako urážku.
h) slovo šlechtice je považovatelné za řádný důkaz v jakémkoliv řízení, přísaha šlechtice je brána jako nezvratný důkaz a její zpochybnění je krevní urážkou.
i) jakékoliv rozmíšky či spory je nezdvořilé řešit veřejně, jedinou zdvořilou formou je stížnost hostiteli, jakékoliv jiné způsoby lze považovat za urážku hostitele. Hostitel je oprávněn při zachování diskrétnosti povolat strany sporu k soukromému urovnání, pokud toto není možné, má hostitel právo jednu či obě strany vykázat či ponechat stranám možnost volného vypořádání pokud toto nenaruší slavnost; jakékoliv narušení slavnosti soukromými spory lze považovat za urážku hostitele.
j) veškeré ostatní sociální záležitosti se obdobně řídí těmito pravidly (např. pokud nižší šlechtic vyzve vyššího na souboj, protože se cítí uražen, vyšší šlechtic může souboj odmítnout protože se nemusí bít pod svou úroveň či místo sebe poslat náhradu, atp.)
k) standardní řešení urážky je klasická žádost o satisfakci. Ta může mít jak podobu omluvy, tak přiměřeného odškodnění, ale i souboje, pokud na něm uražená strana trvá a nebyla jí nabídnuta dostatečná satisfakce (jestli byla nebo nebyla dostatečná posuzuje na slavnosti hostitel). Je krajně nezdvořilé a hrubě nečestné odmítnout poskytnutí satisfakce, stejně se posuzuje ale i pokud na sobě necháte ulpít urážku.

Důležitá upozornění pro delegaci

Každá delegace má své barevné označení. Hraje to důležitou roli zejména v případě kurfiřství. Doporučujeme vám tedy, abyste se pokusili alespoň nějak držet vašich rodových barev. Dobrým rozlišujícím znakem je například šerpa nebo zástava.
Vůdcové delegací budou na hrudi nosit malý erb s rodovými barvami, aby nedocházelo k nedorozuměním. Prosíme, dovezte si jej.
Pokud budete chtít vyžadovat určité společenské chování k vašim osobám, musíte dělat náležitý dojem nejen chováním. Jinak řečeno není možné se domáhat satisfakce za chybné oslovení ve chvíli, kdy na své postavení nevypadáte. Zkrátka pokud si hru chcete užít i v tomto rozměru, snažte se to nezanedbat a nekažte hru ani ostatním.

Slavnost

Na hře spolehlivě nepůjde jen o politiku. Slavnost bude mít svůj plnohodnotný program, kterého by bylo záhodno se účastnit, nicméně nevyplní veškerý čas, tedy bude prostor pro vaše osobní zájmy. Pokuste se svůj osobní program naplánovat tak, abyste zbytečně netrpěli nedostatkem času nebo naopak prolukami.
Zde je nastíněno několik bodů, se kterými můžete počítat:
- Na začátku ve čtvrtek dopoledne bude probíhat uvítací ceremonie. Obnáší to předstoupení před císařovnu. Jména představí herold/kancléř, ale na každé delegaci už pak je, jaký na císařovnu chce udělat dojem - nějakou krátkou řečí, darem,… zkrátka vypadat co nejlépe. Císařovna pak vyjadřuje svoji náklonnost k dané delegaci. Tato doba také umožňuje prohlédnout si ostatní delegace.
- Ve čtvrtek odpoledne proběhne turnaj v několika bojových disciplínách. V jeho průběhu půjde o jeden z důležitých politických postů.
- v průběhu pátečního odpoledne proběhne velký lov, jehož vítěz získá jeden z důležitých říšských postů. Bude rozdělen do několika fází a účastnit se můžete buď celého nebo jen některé jeho části podle vašich ambicí.
- v páteční večer bude maškarní bál a trunaj bardů. Dovezte si proto nějakou masku, stačí i úplně jednoduchou, která zastře vaši identitu. Pokud si budete přát, přivezte si i jiný kostým (přeci jen je to maškarní bál). Zvažte účast v turnaji bardů. Jde zejména o zábavu, tedy se ho nebojte a dejte nám vědět, abychom vše mohli připravit ke vší spokojenosti!
- Očekávejte také Bloodbowl. Plánuje se na páteční dopoledne. Hra počítá s tím, že v průběhu Bloodbowlu nebudete hrát svoje postavy, jde o zábavu. Ve středu večer před hrou proběhne cvičná hra, na které si můžete vyzkoušet pravidla a sestavit týmy. V larpu samotném pak nastoupí tým Ulrikovců a Sigmaritů v sestavách podle vaší vůle. Pokud se nechcete zapojit přímo do zápasu, bude možné hrát publikum, které bude mít svá pravidla a možnosti zasáhnout do hry zvenčí. Pravidla si lze prohlédnout v záložce Bloodbowl.

Tradice

Tradice jsou souhrnným termínem pro veškeré rituály, zažité procedury, volby do funkcí a další druhy tradic, které mohou být pro průběh slavnosti významné. Tady budou shrnuty organizačně ty nejdůležitější body tradic.

- Volitelská tradice - Říšská centrální správa nefunguje obecně na principu dědičnosti, naopak funguje na principu volitelnosti. Volebním orgánem je říšská rada, která má pevné složení (resp. může se rozšířit pouze svým vlastním rozhodnutím).
Volitelské posty jsou vždy doživotní, mezi šlechtickými volitelskými rody však funguje neoficiálně dědičnost. Volitelské posty formálně potvrzuje císař po svém ustavení. Volitelé rozhodují ve fóru o všech podstatných otázkách správy Říše, nejméně se vždy musí sejít šest volitelů, z nich vždy nadpoloviční většina je třeba pro prosazení rozhodnutí (pro vyloučení možnosti nového hlasování je však třeba získat nejméně pět hlasů). Říšská rada např. volí císaře a stvrzuje mezinárodní dohody, má právo rozhodnout o čemkoliv co si k rozhodnutí sama vyhradí. Jednání rady svolává císař nebo nejméně tři volitelé. Oznámí své rozhodnutí říšskému kancléři, který zařídí svolání účastníků a určí termín jednání.
- Průběh jednání Říšské rady - Jednání předsedá Císař nebo osoba jím určená, nejčastěji říšský kancléř. Na začátku je prezentován problém, o kterém se bude jednat. To provede buďto osoba, která jednání iniciovala, nebo říšský kancléř. Poté má každý člen rady možnost se k danému problému vyjádřit. Každý má právo mluvit nerušeně, ale pouze jednou. Pořadí si členové určí sami, pokud se nemohou dohodnout, určí ho předsedající. Je možné, aby byl jednání přítomen zástupce strany, které se problém týká. Tato osoba může promluvit za stejných podmínek jako ostatní členové Říšské rady. Předsedající zpravidla určí časový úsek, po který je možné mluvit. Potom, co každý právě jednou dostane možnost promluvit, započne hlasování. Hlasuje se otevřeně, zvednutím rukou. Předsedající počítá hlasy.

- Korunní tradice - Císařem může být jen osoba urozená, řádně zvolená Říšskou radou a církevními představiteli korunovaná. Starší tradice hovoří o tom, že císařem může být pouze muž, tato byla sice v historii dvakrát prolomena, pokaždé však rozvrátila Říši, kdy ve čtrnáctém století stála za rozpadem Říše na dvě části a ve století sedmnáctém definitivně zpečetila rozvrat, jež trval až do roku 2304.

- Císařská rodinná tradice - Císařova rodina je posuzována následovně: císařova manželka je nazývána císařovnou a požívá určitých výsad nejvyšší šlechty, císařští synové a dcery pak tradičně přebírají pozice v původním kurfiřtském rodu císaře, s tím že samotný hlas v Říšské radě si ponechává císař.

- Tradice říšských církví - tradičně Říše nemá a nikdy neměla pevně určené oficiální náboženství. Byly tu však takové snahy v době rozvratu, kdy ottiliánská říše okolo Talabheimu prohlásila za oficiální náboženství ulrikovskou víru a elektorátská říše kolem Altdorfu reagovala vyhlášením Sigmara jediným oficiálním vyznáním.

- Audienční tradice - císař vždy přijímá audience v pořadí dle šlechtického původu, nejprve Teogona, poté krále a vládce ostatních zemí, poté vyšší šlechtu domácí a osoby s hlasem v říšské radě (církev první, poté své příbuzné, poté ostatní světské hodnostáře podle libovolného pořadí, dává se tím najevo i význam delegace) a poté ostatní delegace. Delegace uvádí k audienci vždy říšský kancléř. Pořadí oficiálních jednání se řídí stejným klíčem.
- Provinciální tradice - platí, že nelze spojit dva volitelské hlasy pod nadvládu jednoho kurfiřtského domu, nelze tedy spojit dva kurfiřtské rody jinak než ztrátou jednoho z hlasů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License